Cene programov:

Na podlagi 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo, 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 4. redni seji dne 21. marca 2023 sprejel

S K L E P 

o določitvi cen programov v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Šentjur 

I.

Cene programov v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Šentjur znašajo mesečno na otroka:

– v oddelku prvega starostnega obdobja (1–3 leta) 584,74 EUR,

– v oddelku drugega starostnega obdobja (3–6 let) 427,81 EUR,

– v kombiniranem oddelku (2–4, 2–5, 2–6, 3–4 let) 491,93 EUR.

II. 

Cena obroka v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Šentjur znaša na dan na otroka 2,1 EUR.

Za čas, ko otrok ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil

(v določenem odstotku z odločbo o višini prispevka staršev od 2,1 EUR dnevno).

III. 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2023 dalje.

Št. 602-0002/2023(241)

Šentjur, dne 21. marec 2023

Župan 

Občine Šentjur 

mag. Marko Diaci

Dostopnost