KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA – VRTEC ŠENTJUR

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv: Vrtec Šentjur

Sedež: Gajstova pot 2a, 3230 Šentjur

Telefon: (03) 746 21 60, fax: (03) 746 21 61

E-pošta: vrtec.sentjur@guest.arnes.si

Ravnateljica: Elizabeta Jelen, univ. dipl. soc. ped.

Odgovorna uradna oseba: Elizabeta Jelen

Datum prve objave kataloga: 11. 12. 2008

Datum zadnje spremembe kataloga: 10. 09. 2018

Katalog je dostopen na način:

– preko spletne strani: www.vrtec-sentjur.si

– fizični pristop: na sedežu Vrtca Šentjur, Gajstova pot 2a, 3230 Šentjur

Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Podatki o organizaciji javnega zavoda

Delovno področje – predšolska vzgoja

Vrtec Šentjur je  javni vzgojno-izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo, ki ga je ustanovila Mestna občina Šentjur leta 1967. Izvaja javno veljavni program Kurikulum za vrtce (1999).

Organi javnega zavoda: svet zavoda, ravnateljica, pomočnici ravnateljice, svet staršev, strokovni organi.

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

 • Enota Blagovna: Proseniško 22, 3230 Šentjur, telefon: (03) 579 90 67
 • Enota Dramlje: Dramlje 7, 3222 Dramlje, telefon: (03) 579 80 48
 • Enota Hruševec: Gajstova pot 2 a, 3230 Šentjur, telefon: (03) 574 05 44
 • Enota Kalobje: Kalobje 15, 3233 Kalobje, telefon: (03) 620 55 24
 • Enota Loka pri Žusmu: Loka pri Žusmu 12, 3223 Loka pri Žusmu, telefon: (03) 579 72 51
 • Enota Pešnica: Cesta Miloša Zidanška 11, 3230 Šentjur, telefon: (03) 574 15 25
 • Enota Planina pri Sevnici: Planina pri Sevnici 80, 3225 Planina pri Sevnici, telefon: (03) 579 11 55
 • Enota Ponikva: Ponikva 29 a, 3232 Ponikva, telefon: (03) 579 20 95
 • Enota Prevorje: Lopaca 3, 3262 Prevorje, telefon: (03) 620 02 20
 • Enota Slivnica: Gorica pri Slivnici 71, 3263 Gorica pri Slivnici, telefon: (03) 579 32 16
 • Enota Šentjur: Ulica Dušana Kvedra 25, 3230 Šentjur, telefon: (03) 746 21 66

2.b Kontaktna uradna oseba za posredovanje informacij

Elizabeta Jelen, univ. dipl. soc. ped., ravnateljica

Gajstova pot 2a, 3230 Šentjur

Telefon: (03)746 2160

Faks: (03)746 2161

E-pošta: vrtec.sentjur@guest.arnes.si

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Povezave na državne registre predpisov

Predpisi lokalne skupnosti:

Povezava na dokumente Evropske unije:

2. d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

 • Letni delovni načrt Vrtca Šentjur za posamezno šolsko leto
 • Letno poročilo Vrtca Šentjur za posamezno šolsko leto
 • Finančni načrt Vrtca Šentjur za posamezno koledarsko leto
 • Kadrovski načrt Vrtca Šentjur za posamezno koledarsko leto
 • Poslovnik o delu Sveta zavoda (Vrtec Šentjur)

2. e Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi vrtec:

 • Sodni postopki zaradi izterjave dolgov pri starših.
 • Postopki za dostop do informacij javnega značaja; normativna podlaga: člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.
 • Vodenje in izpeljava postopka vpisa otrok v vrtec; normativna podlaga: člen Zakona o vrtcih. Vodenje in izpeljavo postopka vpisa otrok v vrtec lahko občina ustanoviteljica podrobneje uredi s svojim aktom.

2. f Seznam javnih evidenc s katerimi organ upravlja

 • Evidenca vpisanih in vključenih otrok
  Normativna podlaga: 44. člen Zakona o vrtcih

Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur.

Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna.

 • Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oz. pomoč
  Normativna podlaga: 46. člen Zakona o vrtcih

Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna.

 • Evidenca oseb, ki občasno varujejo otroke na domu
  Normativna podlaga: 24. člen Zakona o vrtcih

Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur.

 • Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna.
  Normativna podlaga: 46.a člen Zakona o vrtcih

Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna.

 • Število zagotovljenih mest
  Normativna podlaga: 20. člen Zakona o vrtcih

Opis in pogoji dostopa do evidence: Ministrstvo za šolstvo in šport je na podlagi 20.d člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-D) vzpostavilo informacijsko točko o stanju kapacitet v vrtcih na celotnem območju države. Evidenca je javno dostopna: Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v vrtcih (ur. l. RS, št. 70/2010).

 • Število prostih mest v vrtcu
  Normativna podlaga: 20. člen Zakona o vrtcih

Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur.

 • Predvidena čakalna doba, od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
  Normativna podlaga: 20. člen Zakona o vrtcih

Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur.

 • Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
  Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih

Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur.

Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur.

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 • Dostop preko spletne strani: http://www.vrtec-sentjur.si
 • Dostop po e-pošti: sentjur@guest.arnes.si
 • Osebno: na sedežu javnega zavoda Vrtec Šentjur, Gajstova pot 2a, 3230 Šentjur, v času uradnih ur. Prosilec na  svojo  zahtevo  pridobi  informacijo  javnega značaja  na  vpogled ali  pa  s prepisom, fotokopijo ali elektronskim zapisom. Osebni in tajni podatki niso dostopni.

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji):

 • o prostih mestih za sprejem otrok,
 • o cenah vrtca in pogojih za izračun cene za starše,
 • o programu vrtca,
 • o dodatnih dejavnostih,
 • o prehrani otrok,
 • o poslovnem času enot,
 • o uvajanju otrok,
 • o prostih delovnih mestih.

 

5. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 • Podjetje: CENTER ZA PRAVNO POMOČ, druge pravne dejavnosti, d.o.o.
 • Naslov: Mariborska cesta 69, 3000 Celje
 • Kontaktna oseba: Primož OBREHT, univ. dipl. pravnik, direktor pravne pisarne

 

 

Ravnateljica: Elizabeta Jelen, univ. dipl. soc. ped.

Dostopnost