ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Od 1.12.2018 se uvaja mesečno avtomatično podaljševanje pravice do znižanega plačila vrtca, v kolikor so bili starši že upravičeni do te pravice in jo želijo podaljšati, saj bodo CSD po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.

Če se za pravico do znižanega plačila vrtca zaproša prvič, je še vedno treba vložiti vlogo.

Za otroka novinca (zaradi ažuriranja podatkov) oddajo starši vlogo 15 dni pred predvideno vključitvijo otroka v vrtec. 

Če pa je pravica na podlagi prve vloga zavrnjena, je treba vložiti tudi novo vlogo, saj avtomatično podaljševanje velja samo za priznane pravice za znižano plačilo vrtca.

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo. Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ plačajo 30% plačila za drugega otroka, ki jim je določeno kot znižano plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca. Starši, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77%).

Dostopnost