549. Odredba o dopolnitvi Odredbe o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter v zvezi s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 18100-1/2020/4 z dne 18. 2. 2020 in Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 18100-7/2020/2 z dne 12. 3. 2020 minister za zdravje izdaja

O D R E D B O
o dopolnitvi Odredbe o prepovedi zbiranja ljudi
v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja
ter univerzah in samostojnih
visokošolskih zavodih

1. člen
V Odredbi o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 19/20) se za besedilom 1. člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Prepoved zbiranja iz prejšnjega odstavka ne velja v primeru organizacije nujnega varstva otrok staršev, ki morajo opravljati delovno obveznost na delovnem mestu v sektorjih kritične infrastrukture ali na področju nacionalne varnosti, do vključno 5. razreda osnovne šole, vendar ne v skupini, ki je večja od šest otrok, in sicer na podlagi odločitve pristojnega poveljnika Civilne zaščite po posvetovanju z županom.«.

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 16. marca 2020.
Št. 0070-31/2020
Ljubljana, dne 13. marca 2020
EVA 2020-2711-0020

Aleš Šabeder
minister
za zdravje

 

Dostopnost